Deadvlei, Namib desert, Namibia

Deadvlei, Namib desert, Namibia